2021-06-02T11:24:46+08:00

Date: 5 June 2021

Time: 20:30 – 22:00

Language: Mandarin

Zoom link:
https://umac.zoom.us/ j/ 99749666258

Speakers:

Prof. Ko-lin Chin

Prof. Sheldon X. Zhang

Prof. Tiantian Zheng

Prof. Xin He

Prof. Sida Liu

Prof. Jianhua Xu (Host)