Distinguished Professor

Angus C. CHU
(Department Head)

Associate Professors

Inácio BÓ
_

Patrick Wai Hong HO
_

Guangzhen SUN
_

Gary Ka Kei WONG
_

Yibai YANG
_

Mingli ZHENG
_

Yang ZU
_

Assistant Professors

Shanglyu DENG
_

Ruiyang HU
_

Fung KWAN
_

Yubo TAO
_